Jeśli poniosłeś szkodę w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, możesz ją zgłosić bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym korzystając z formularza kontaktowego lub numeru telefonu. Masz również możliwość  załączenia zdjęć wykonanych np. smartfonem. W ten sposób utrwalisz np. uszkodzenia, jakich doznał Twój samochód lub dokumentację medyczną.

Pamiętaj, aby w zgłoszeniu dokładnie opisać okoliczności zdarzenia, wskazać jego uczestników oraz sprecyzować szkodę, która została wyrządzona. Po otrzymaniu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel przeprowadzi postępowanie likwidacyjne, które ma na celu ustalenie, czy zakład ubezpieczeń przyjmie na siebie odpowiedzialność za szkodę i wypłaci w związku z nim świadczenie.

Im dokładniej opiszesz zdarzenie, tym większa jest szansa, że postępowanie likwidacyjne będzie trwało krócej. Zakład ubezpieczeń w każdym przypadku ma 30 dni na zajęcie stanowiska w przedmiocie zgłoszenia szkody.

W ramach postępowania wyjaśniającego ubezpieczyciel może przesłać do zgłaszającego prośbę o uzupełnienie opisu zgłoszenia szkody.